นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจ BAMS ในงาน CLMVT Forum 2018

CLMVT Forum 2018 ที่สุดแห่งการการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 5 ประเทศคู่ค้าได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

Service Mind นั้นสำคัญไฉน

Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่ เป็นพนักงานบริการลูกค้า โดยคำว่า Service Mind

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี SERVICE MIND เริ่มต้นอย่างไร

มีคำกล่าวว่า คนเราทุกคนมีบุญวาสนาอยู่กับตนความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุญวาสนา แต่บุญวาสนานั้นเราเป็นผู้กำหนดหรือสร้างขึ้นมาเองได้ไม่ยากเพียงแต่เรามีจิตใจให้เต็มเปี่ยมด้วยใจ (ความใจบุญ)